برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-290
آشنایی با معاملات اموال غیرمنقول (املاک و مستغلات) در بازار فرعی بورس کالای ایران
عمومی - 1400/01/23 - ساعت 14:00
3 ساعت
از 00/01/23
تا 00/01/23
رایگان
21شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-291
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مالی بورس کالای ایران (سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوق های کالایی)
عمومی - 1400/01/24 - ساعت 14:00
3 ساعت
از 00/01/24
تا 00/01/24
رایگان
12شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-292
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مشتقه بورس کالای ایران (قراردادهای آتی)
عمومی - 1400/01/30 - ساعت 14:00
3 ساعت
از 00/01/30
تا 00/01/30
رایگان
تکمیل ظرفیتشرکت بورس کالای ایران
B1-00-293
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مشتقه بورس کالای ایران (قراردادهای اختیار معامله)
عمومی - 1400/01/31 - ساعت 14:00
3 ساعت
از 00/01/31
تا 00/01/31
رایگان
11شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-297
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران
عمومی - 1400/02/06 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/02/06
تا 00/02/06
رایگان
90شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-298
آشنایی با نحوه انجام معاملات به روش مناقصه در بازار فیزیکی بورس کالای ایران
عمومی - 1400/02/07 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/02/07
تا 00/02/07
رایگان
95شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-299
آشنایی با معاملات اموال غیرمنقول (املاک و مستغلات) در بازار فرعی بورس کالای ایران
عمومی - 1400/02/20 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/02/20
تا 00/02/20
رایگان
100شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-300
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مالی بورس کالای ایران (سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوق های کالایی)
عمومی - 1400/02/21 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/02/21
تا 00/02/21
رایگان
97شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-301
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مشتقه بورس کالای ایران (قراردادهای آتی)
عمومی - 1400/02/27 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/02/27
تا 00/02/27
رایگان
98شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-302
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مشتقه بورس کالای ایران (قراردادهای اختیار معامله)
عمومی - 1400/02/28 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/02/28
تا 00/02/28
رایگان
96شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۰ ردیف