برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-303
آشنایی با نحوه انجام معاملات گواهی سپرده کالایی برنج در بورس کالای ایران
عمومی - 1400/01/22 - ساعت 10:000 - (آنلاین)
2 ساعت
از 00/01/22
تا 00/01/22
رایگان
484شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-290
آشنایی با معاملات اموال غیرمنقول (املاک و مستغلات) در بازار فرعی بورس کالای ایران
عمومی - 1400/01/23 - ساعت 14:00
3 ساعت
از 00/01/23
تا 00/01/23
رایگان
21شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-291
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مالی بورس کالای ایران (سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوق های کالایی)
عمومی - 1400/01/24 - ساعت 14:00
3 ساعت
از 00/01/24
تا 00/01/24
رایگان
12شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-296
آزمون معامله گری ابزار مشتقه
ویژه اعطای مجوز کارگزاران - 1400/01/28 - ساعت 11:00
1 ساعت
از 00/01/28
تا 00/01/28
رایگان
4شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-292
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مشتقه بورس کالای ایران (قراردادهای آتی)
عمومی - 1400/01/30 - ساعت 14:00
3 ساعت
از 00/01/30
تا 00/01/30
رایگان
تکمیل ظرفیتشرکت بورس کالای ایران
B1-00-293
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مشتقه بورس کالای ایران (قراردادهای اختیار معامله)
عمومی - 1400/01/31 - ساعت 14:00
3 ساعت
از 00/01/31
تا 00/01/31
رایگان
11شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-297
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران
عمومی - 1400/02/06 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/02/06
تا 00/02/06
رایگان
90شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-298
آشنایی با نحوه انجام معاملات به روش مناقصه در بازار فیزیکی بورس کالای ایران
عمومی - 1400/02/07 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/02/07
تا 00/02/07
رایگان
95شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-299
آشنایی با معاملات اموال غیرمنقول (املاک و مستغلات) در بازار فرعی بورس کالای ایران
عمومی - 1400/02/20 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/02/20
تا 00/02/20
رایگان
100شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-300
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مالی بورس کالای ایران (سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوق های کالایی)
عمومی - 1400/02/21 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/02/21
تا 00/02/21
رایگان
97شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۲ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی
 
آزمون معامله گری ابزار مشتقه
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مالی بورس کالای ایران (سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوق های کالایی)
آشنایی با نحوه انجام معاملات قراردادهای آتی نقره در بورس کالای ایران
آشنایی با نحوه انجام معاملات به روش مناقصه در بازار فیزیکی بورس کالای ایران
آشنایی با معاملات اموال غیرمنقول (املاک و مستغلات) در بازار فرعی بورس کالای ایران
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مشتقه بورس کالای ایران (قراردادهای اختیار معامله)
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مشتقه بورس کالای ایران (قراردادهای آتی)
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مالی بورس کالای ایران (سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوق های کالایی)
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران
آشنایی با نحوه انجام معاملات در بورس کالای ایران
۱ تا ۱۰ از ۳۱ ردیف