درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آزمون احراز صلاحیت متقاضیان دریافت کد مشتقه در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آزمون احراز صلاحیت متقاضیان دریافت کد مشتقه
نوع دوره : آزمون
ماهیت دوره : احراز صلاحیت مشتریان
سطح دوره :
مدت : 1 ساعت

سرفصل

اهداف